Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
 

Medisch Centrum Alkmaar, Heerhugowaard
Buro Lubbers ontwerpt de buitenruimte bij de nieuwbouw van het Medisch Centrum Alkmaar. Het nieuwe ziekenhuis (45.000 m2), ontworpen door Cepezed, vraagt een helder landschappelijk concept om de ambities te realiseren: een eigen biotoop, het beperken van omgevingsinvloeden, het bevorderen van soortenrijkdom, het creëren van een ‘healing environment’ en een onderhoudsarm landschap. Buro Lubbers wil het maaiveld moduleren tot gradiënten en zo min mogelijk aanplanten. De verschillen in nat-droog, hoog-laag die hierdoor ontstaan, stimuleren een natuurlijke ontwikkeling van flora en fauna. Het beoogde resultaat is een aantrekkelijk beeld vanuit de zieken-huiskamers en een goede habitat voor vogels, reptielen en kleine zoogdieren. De patio’s, het atrium en de directe buitenruimte worden ontworpen voor intensiever gebruik en verblijf. Deze eerste ideeën worden de komende maanden uitgewerkt tot een VO.
21 september 2011


Zorgterrein Zuiderheide, Hilversum
Het zorgterrein Zuiderheide in Hilversum wordt herontwikkeld. Het merendeel van de bestaande bebouwing wordt vervangen door nieuwbouw. Er is een mix van functies voorzien: zorg, wonen, kinderdagverblijf, een kerk. Dok Architecten staat in voor de stedenbouwkundige structuur en de architectuur; Buro Lubbers ontwerpt de buitenruimte. Het concept is gebaseerd op het reliëfrijke heidelandschap rond Hilversum dat in Zuiderheide wordt teruggebracht. Een glooiend tapijt van ruig grasland met grote vlekken struikheide en meerstammige berken vangt hoogteverschillen op en creëert (verblijfs)ruimtes. In de gebouwen komen openingen die de verschillende binnen- en buitenruimtes met elkaar verbinden. Het groen is zo optimaal beleefbaar. De komende maanden werkt het ontwerpteam het huidige schetsontwerp verder uit tot en met een VO.
21 september 2011


Nieuwe Maasboulevard laat Venlo bruisen
Waar Venlo zich eerst van de Maas afkeerde, heeft het stadshart nu een representatief gezicht aan de rivier. In een geheel nieuw verblijfsgebied aan het water brengen wonen en winkelen, cultuur en recreatie leven in de brouwerij. Over de boulevard slenteren flaneurs, in het Maaspark waait men uit en op de oude markt zijn de terrassen goed bezet. Op 10 en 11 september jongstleden werd de Maasboulevard officieel geopend. De komende maanden wordt de uitvoering van dit ambitieuze project voltooid. Door de herontwikkeling is het verloederde Maasfront getransformeerd tot een nieuw, dynamisch stadsdeel. Meer info
15 september 2011


Interactief ontwerpproces in Aerdenhout
Potentiële kopers en omwonenden worden intensief betrokken in de planvorming van Haringbuys. Deze unieke locatie in Aerdenhout wordt ontwikkeld onder particulier opdrachtgeverschap. Daarom hebben Buro Lubbers en de gemeente Bloemendaal een interactief ontwerpproces opgestart. Een online enquête, een beeldenbank en workshops brengen de woonwensen van alle partijen in kaart. De ontwerpers verwerken verwerken de komende maanden alle input in een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan dat Haringbuys zal transformeren tot een woonmilieu met een eigen karakter. Op de speciale projectwebsite zijn de resultaten van de eerste workshop beschikbaar.
15 september 2011


Blauwe Kamer publiceert
afstudeerwerk Bart van Spreeuwel

Het afstudeerwerk van Bart van Spreeuwel over de transformatie van de Vogelbuurt Carnisse in Rotterdam is gepubliceerd in Blauwe Kamer (augustus 2011). Bart, inmiddels als ontwerper werkzaam bij Buro Lubbers, is onder andere begeleid door Marian de Vries, projectleider/stedenbouwkundige bij Buro Lubbers en als docent Urban Design bij de NHTV in Breda. Het concept van Barts afstudeerontwerp is om een stedelijk woonmilieu te ontwikkelen dat zich voegt in de omgeving en een helder raamwerk tussen de omliggende gebieden vormt. Het volledige artikel kunt u hier lezen.
15 september 2011


Centrumplan Best: het kloppend hart van het dorp
De afgelopen maanden hebben Buro Lubbers en diederendirrix architecten een nieuw centrum ontworpen voor Best. Het nieuwe dorpshart wordt een aantrekkelijke plek om te winkelen, te wonen en elkaar te ontmoeten. Kleinschalige nieuwbouw en kleine straatjes behouden het dorpse karakter van Best. Het vele groen zorgt voor een aangename en informele sfeer. Midden in het centrum komt het Dorpsplein. Het groene plein met zijn terrassen en dorpstafel wordt dé plek om elkaar te ontmoeten.
De Bestenaren waren via klankbordgroepen nauw betrokken bij de totstandkoming van het plan. Op 31 oktober beslist de gemeenteraad of het nieuwe centrumplan uitgevoerd mag worden. Meer info in een speciale uitgave van Groeiend Best.
15 juni 2011


Geselecteerd voor tweede ronde
Moorkensplein Antwerpen

Buro Lubbers, Korteknie Stuhlmacher Architecten en Huiswerk Architecten zijn uit 33 inzendingen als één van de vijf bureaus geselecteerd om een schetsontwerp te maken voor het Moorkensplein en buurtpark in Antwerpen. Volgens de jury getuigen de ingediende referenties van "een creatieve en vernieuwende ontwerpkwaliteit" en "blijk van goede inzichten en ideeën". Het Moorkensplein bevindt zich in één van de meest dichtbevolkte en dichtbebouwde wijken van Antwepen, Borgerhout. Er is slechts één vierkante meter publiek groen en plein per inwoner. Borgerhout kent een zeer gemengde bevolking en een hoog aandeel kinderen en jongeren. Beeldbepalend voor het Moorkensplein is het historische districtshuis. Aan de voet van dit iconische gebouw is het Moorkensplein geconcipieerd als een groene ruimte gericht op ontmoeting. Het schetsontwerp hiervoor dient half oktober gereed te zijn. Benieuwd naar onze referenties van pleinen? Zie het thema pleinen
27 juni 2011


Nieuwe opdracht: Park Triangel Waddinxveen
Ten zuiden van Waddinxveen wordt een aantrekkelijk woonmilieu gerealiseerd met een centrale parkzone die verschillende plandelen met elkaar verbindt. Buro Lubbers is gevraagd een inrichtings- en beplantingsplan voor dit bijzondere park te ontwerpen. In navolging van het stedenbouwkundig plan (B+B) wordt gekozen voor exotische, weelderige vormen en een beplanting die contrasteert met de strikt orthogonale indeling van de Zuidplaspolder. Belangrijk is dat het park een aantrekkelijke wandeling biedt aan omwonenden. Buro Lubbers zet daarom in op de picturale enscenering, waarbij elementen vanuit de wandeling worden beschouwd en geordend. Voor kinderen worden natuurlijke spelaanleidingen geconcipieerd. Kunstwerken als bruggen kunnen beeldbepalende ontmoetings-plekken worden. De komende maanden zal Buro Lubbers zijn eerste visie uitwerken tot een definitief ontwerp.
juni 2011


Nieuwe opdracht: Lamme van Dieseplein Deventer
Buro Lubbers is de opdracht gegund voor een nieuw ontwerp van het Lamme van Dieseplein in Deventer. Als een open plek in een bouwblok, luw en enigszins afzijdig gelegen in het stedelijk weefsel, lijkt de locatie meer op een hof dan op een traditioneel plein. Daarom voorzien wij een groene, serene, intieme ruimte waar men een drankje kan drinken, elkaar kan ontmoeten of de krant kan lezen. Het ruimtelijke beeld wordt bepaald door enkele losstaande bomen en een sobere verharding. Een zorgvuldige verlichting hult de tafels en banken in de buitenkamer in een huiselijke sfeer en benadrukt de cultuurhistorische elementen. Het ontwerp is rond de zomer gereed. De uitvoering vindt plaats in 2012.
23 mei 2011


Monnikenhuizen
genomineerd voor de Arnhemse Aanwinst

Monnikenhuizen in Arnhem is genomineerd als één van de tien meest beste projecten en gebouwen die de afgelopen tien jaar in Arnhem tot stand zijn gekomen. Het publiek kiest de uiteindelijke winnaar. De prijs voor de Arnhemse Aanwinst wordt 26 mei uitgereikt tijdens de tiende Nacht van de Architectuur.
Monnikenhuizen viel reeds eerder in de prijzen: Heuvelinkprijs (2002), Omgevingsarchitectuurpijs (2002) en Nepronprijs (2003). Meer info over Monnikenhuizen.
20 mei 2011


Nieuwe opdracht: verbindingsassen Delft - Delftse Hout
De Delftse Hout is sinds de jaren 70 de tuin van de Delftenaren. Het groengebied bevat een aantal deelgebieden met een eigen sfeer en identiteit. Er is voor elk wat wils. De gemeente wil de verbindingen tussen de Delftse Hout en de binnenstad nu verbeteren met behulp van drie assen: de natuuras, de educatieve as en de stedelijke as. Het doel is dat deze routes het recreatiegebied vanuit de stad zichtbaar en beleefbaar maken en vice versa – van groen naar stad en van stad naar buitengebied. De komende maanden maakt Buro Lubbers een ontwerp voor de routes in nauwe samenwerking met de klankbordgroep. Het beoogde imago is tijdloos, sober, robuust en dynamisch. Verharding, vegetatie, meubilair en inrichtingselementen (kunstwerken, informatieborden, recreatieplekken etc.) vormen de belangrijkste ingrediënten van het ontwerp. Het ontwerp is in de zomer gereed.
mei 2001


Nieuwe opdracht: MSP Allee Heerlen
De MSP-wijk in Heerlen heeft te kampen met krimp, veel sluipverkeer, achteruitgang van het voorzieningenniveau en de kwaliteit van de buitenruimte. De wijk biedt bovendien weinig speelruimte voor jongeren en vertoont weinig samenhang. Reden voor de gemeente om de wijk een positieve kwaliteitsimpuls te geven, onder meer door het creëren van routes. De MSP Allee is zo’n route. Buro Lubbers gaat de uitdaging aan om hier een aantrekkelijke, herkenbare en veilige route te ontwerpen. De route wordt vorm gegeven aan de hand van vier instrumenten: de continue lijn, de markering van scharnierpunten, een familie van elementen en beplanting, parkjes voor ontmoeting en spel.De instrumenten samen zullen de MSP Allee een herkenbare en aantrekkelijke inhoud en kleur geven. De komende maanden zal Buro Lubbers het ontwerp uitwerken tot op DO-niveau.
mei 2011


  Feestelijke opening
ontsluitingsweg Stadhouderspark Vught

Dé ontsluitingsroute naar de nieuwe woonwijk Stadhouderspark wordt op zondag 15 mei feestelijk geopend, tegelijk met de nieuwe Randweg rond 's-Hertogenbosch. Deze Noordelijke Ontsluitingsroute Vught vormt een unieke verbinding tussen het Stadhouderspark, het waardevolle landschap van de Gement en de nieuwe randweg. De weg heeft het karakter van een lint. De rijk aangeplante berm zal over een paar jaar volledig zijn opgenomen door het nog gehadhaafde parkbos. Tijdens de opening vindt u in het Stadhouderspark een prachtige collectie oldtimers en een heuse fietsdraaimolen. Bovendien kunnen u en uw kinderen de behendigheid testen op de meest uiteenlopende pedalen.
Het volledige openingsprogramma. Meer infoover het Stadhouderspark.
15 mei 2011