Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
 
 
The Green Village. Innovatie in de praktijk op campus TU Delft
Op de voormalige locatie van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft wordt The Green Village ontwikkeld: een levendige duurzame en ondernemende omgeving waar men ontdekt, leert en laat zien hoe om te gaan met de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. The Green Village richt zich op radicale systeeminnovaties op het gebied van energie, water, lucht en afval in de woon-, werk- en leefomgeving. Buro Lubbers ontwerpt op dit moment de ruimtelijke hoofdstructuur van dit groen dorp. Dat is een uitdaging, want hoe ontwerp je een concreet inrichtingsplan voor een tijdelijk laboratorium waar innovatieve technologieën in de openbare ruimte toegepast worden die nu nog niet bekend zijn en waarvan het toekomstige gebruik bovendien geen verreikende ruimtelijke en financiële gevolgen mag hebben? (Foto: huidige situatie.) >
   
 
Nieuwe buitendijkse natuur in Perkpolder
Het eerste deel van gebiedsontwikkeling Perkpolder is met de aanleg van het nieuwe getijdengebied afgerond. Voorheen meerde er het veer Kruininge-Perkpolder aan, nu ligt er een buitendijks natuurgebied van 75 hectare met schorren en slikken. Naast nieuwe zeedijken is in de bestaande zeedijk een bres van 400 meter gemaakt. Twee keer per dag stroomt het Westerschelde-water in en uit. Het meekomende slib verhoogt op een natuurlijke manier het gebied en maakt het aantrekkelijk voor bodemdieren, vogels en vegetatie. Zo draagt Perkpolder bij aan het natuurherstel in de Westerschelde. De volgende stap in de gebiedsontwikkeling is de realisatie van het stadje op het oude veerplein. Dit plein is ruim 3,5 meter opgehoogd. Hier verschijnen binnen enkele jaren woningen en een hotel met welnesscentrum. De veilige ligging op de terp biedt een fraai uitzicht op de Westerschelde en de jachthaven. Wij kijken met gepaste trots hoe onze ontwerpen langzaam vorm krijgen. >
     
Uitbreiding Team
Ons team is uitgebreid met drie generaties ontwerpers. Landschapsarchitect Froukje Nauta is na een aantal omzwervingen teruggekeerd op het bureau als projectleider. Samen met Daniek Reijnders werkt zij onder meer aan The Green Village en prijsvragen. Daniek is dit jaar afgestudeerd als master architectuur aan de TU Eindhoven.  Petra Severijen studeert Landschapsarchitectuur aan de Universiteit Wageningen. Zij doet tijdens haar stage onderzoek naar biodiversiteit met als doel het containerbegrip meer diepgang te geven. Stagiaire Anita Timmermans, Urban Design NHTV, ondersteunt als stedenbouwkundige in spe de ontwerpers bij talloze projecten.
   
Kleurenpracht langs de A2
De herfst kleurt de snelweg bij Vught rood, oranje en geel. Drie jaar geleden zijn langs de A2 tussen Vught en Best 40.000 stuks klimop en 18.000 wingerds geplant. Het resultaat is in het herfstlicht indrukwekkend.
     
Philips Lighting
terrein gepresenteerd
Op 7 oktober hebben we het voorlopig stedenbouwkundig plan voor het Philips Lighting terrein gepresenteerd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.  Het voormalige fabrieksterrein achter de Witte Dame en de Lichttoren wordt getransformeerd tot een gemengd woonwerkgebied met een groen verblijfspark. Nu nog ontoegankelijk en stenig functioneert het gebied straks als een dynamische schakel tussen het centrum en Strijp S.
 
Vredeoord weer een stap verder
Het landschappelijk-stedenbouw-kundig raamwerk voor Vredeoord is gereed. De voormalige locatie van het Philips hoofdkantoor wordt op een organische manier herontwikkeld tot een groen, stedelijk woonmilieu met veel keuzevrijheid voor de bewoners. Het  conceptontwerp voor het bestemmingsplan (opgesteld door Plan ROS) wordt binnenkort met de buurt besproken en aan het einde van het jaar in procedure genomen. >
  Start tweede helft
Strijp R
Medio 2015 is circa de helft van Strijp R gebouwd of gepland.  De ontwikkeling van de andere helft staat nu op de agenda. Het stedenbouwkundig plan uit 2009 (i.s.m. diederendirrix) ligt opnieuw op de tekentafel om op onderdelen aangepast te worden. In totaal worden er nog 250 à 300 woningen aan Strijp R toegevoegd. >
 
Voorlopig ontwerp
Rozemaai gereed

Het voorlopig ontwerp van het masterplan publiek domein voor woonwijk Rozemaai is gepresen-teerd aan en goedgekeurd door de Commissie Publiek Domein en de districtsraad Antwerpen. De komende maanden werken we aan het definitief ontwerp van deze waterrijke en groene buurt aan de beekvallei. De uitvoering start begin 2016 met de eerste fase van de beekvallei. >
     
 
Biodiversiteit voor Bedrijventerrein Grote Polder
De gemeente Zoeterwoude heeft het vergroten van de biodiversiteit hoog op de agenda staan, ook van haar bedrijventerreinen zoals Grote Polder. Buro Lubbers heeft de opdracht gewonnen voor een inrichtingsplan dat de ecologische waarde van Grote Polder verbetert en daarmee een impuls geeft aan het ondernemersklimaat, een gezonde werkomgeving en recreatief medegebruik. Het plan betreft naast de hoofdstructuur van het bedrijventerrein diverse particuliere terreinen van ondernemers. Door biodiversiteit te combineren met zakelijkheid en creativiteit streven wij naar een bedrijventerrein waar flora en fauna, ondernemer en werknemer, bezoeker en recreant zullen floreren. Op naar een boeiend bloeiend bedrijventerrein. Grote Polder voegt  zich in een mooie reeks van bedrijventerreinen waar Buro Lubbers door de jaren heen aan heeft gewerkt. >
     
Tien jaar werken aan Zorgpark Voorburg
Vanaf 2005 is Buro Lubbers betrokken bij de ruimtelijke ontwikkeling van Zorgpark Voorburg in Vught. Tien jaar later blikken we terug, met trots. Het besloten instellingsterrein is getransformeerd tot een openbaar zorgpark met de prachtige uitstraling van een oud landgoed. Bovendien is een ruimtelijke en sociale verbinding gelegd tussen Voorburg en Vught. Zorg, landschap, recreatie en evenementen brengen cliënten en bezoekers samen in het park. Een bijzonder voorbeeld van een zorgpark dat zich opent naar de samenleving en een bewijs dat een landschappelijk raamwerk met toolbox werkt. We hebben alle resulaten in beeld gebracht. >
  Drie blokken IJburg: 61C, 32, 125
Nu de woningmarkt weer aantrekt, komt ook IJburg weer volop in ontwikkeling. Dat merken wij ook. Zo maken wij het inrichtingsplan voor fase 2 van Blok 61C dat binnenkort wordt uitgevoerd. Elders op het Haveneiland ontwerpen we de buitenruimte voor Blok 32 met grondgebonden woningen van INBO. Blok 125 bevindt zich op het oorspronkelijke Proefeiland. Hier is voor het eerst op IJburg de methode voor het land maken uitgeprobeerd. Nu is dit kleine eilandje integraal onderdeel van het Steigereiland. Buro Lubbers ontwerpt voor de 8 zelfbouwkavels het groene inrichtingsplan. Intussen komt de groenstructuur die we voor Rieteiland Oost ontwierpen tot volle wasdom.
     
  Rondwandeling ’t Bouwhuis
Samen met de klankbordgroep van de Twentse Zorgcentra werken we aan nieuwe ideeën voor de revitalisatie van zorgterrein ’t Bouwhuis. Overeenstemmend signaleerden we tijdens een rondwandeling de kwaliteiten en knelpunten van het terrein. We stonden bijvoorbeeld uitgebreid stil bij de entree en concludeerden dat we met relatief eenvoudige middelen het gezicht van het terrein kunnen verbeteren. De komende maanden wordt het masterplan en beeldkwaliteitplan verder uitgewerkt.
>
     
  Cruquius: ontwerp raamwerk openbare ruimte
Cruquius, het laatste eiland in het oostelijke havengebied in Amsterdam, wordt getransformeerd tot een levendig woon-, werk- en recreatiegebied. Buro Lubbers heeft de pitch gewonnen voor het ontwerp van het raamwerk voor de openbare ruimte. In opdracht van de gemeente Amsterdam, Amvest en Stichting Cruquius 2015 stelt het bureau de komende maanden een toolbox samen voor de gefaseerde ontwikkeling van het schiereiland. Cruquius behoudt zijn maritieme-industriële karakter en wint daarnaast aan verblijfskwaliteit voor de nieuwe bewoners en huidige gebruikers door de toevoeging van groen. Deelgebied 1 (de voormalige Betoncentrale) wordt als eerste uitgevoerd met gebouwen van Geurst & Schulze Architecten en Rietveld Architects. Hiervoor ontwerpt Buro Lubbers een concreet inrichtingsplan. De uitvoering is gepland in 2016. >
     
 
Nieuw gemeentehuis Westland ademt
duurzaamheid en transparantie uit
De bouw en exploitatie van het nieuwe gemeentehuis van Westland is definitief gegund aan De Groene Schakel bv. Het contract hiervoor werd 24 augustus ondertekend door wethouder Bram Meijer en directeur Piet van Hoeven namens het consortium. Na de ondertekening zijn de ontwerpen gepresenteerd aan de gemeenteraad, medewerkers van de gemeente, pers en inwoners van Westland. Architectenbureau cepezed ontwerpt de gebouwen, Buro Lubbers de buitenruimten. >

 

 

   

27x Eindhoven
Het Philips Lighting Terrein is een nieuwe schakel aan de ketting van onze projecten in Eindhoven. Het bevindt zich tussen het Mathildeplein enerzijds en Strijp S anderzijds, gevolgd door Strijp R en de Internationale School. Het zijn enkele van de 27 locaties in Eindhoven waar Buro Lubbers aan heeft gewerkt. De publicatie Buro Lubbers in Eindhoven brengt ze samen.

 

 

Transformatie Philips Lighting Terrein 
Het terrein van Philips Lighting, in het centrum van Eindhoven, wordt herontwikkeld tot een gebied met woontorens en een stadspark waarin de Gender opnieuw kan stromen. Diederendirrix Architecten ontwerpt de herbestemming van het voormalige hoofdkantoor alsook de nieuwe woontoren Onyx. Buro Lubbers ontwerpt de buitenruimte bij de gebouwen.

 

Start Celsius 
De openbare ruimte van woonwijk Celsius (Eindhoven) ligt op de tekentafel. De komende maanden maakt Buro Lubbers een definitief inrichtingsplan voor de eerste fase (80 woningen) van deze buurt in Woensel-West. Het plan volgt op de stedenbouwkundige visie die we eerder maakten samen met Tarra Architectuur en Stedenbouw. De drager van het plan? Een krachtige, groene openbare ruimte.

Landgoed Eikenburg
Op zondag 28 juni houdt Landgoed Eikenbrug in Eindhoven open dag. Woningcorporatie Trudo presen-teert dan zijn toekomstplannen voor het klooster van de Broeders van de Liefde. Zorg, sport en wonen staan daarin centraal. Buro Lubbers stelde in samenwerking met Trudo een landschappelijke ontwik-kelingsvisie op voor Eikenburg.

 
Park Heilust viert Festival van de toekomst
De uitvoering is gestart van Park West in Heilust (Kerkrade-West). Nu het grootste gedeelte van de woningen en de wegen is gesloopt, tekenen de contouren van het nieuwe park zich duidelijk af. Hier kunnen buurtbewoners van jong tot oud straks passief en actief recreëren. Er komen verschillende wandelroutes, tuinen en verblijfsplekken. Kinderen kunnen zich uitleven in de speeltuin en het voetbalcourt. Het ontwerp van het park is tot stand gekomen door intensieve participatie met de bewoners van Heilust. Reden voor de gemeente en HEEMwonen om hen te trakteren op een festival met muziek, een vrijmarkt, een camping en andere activiteiten. Tijdens het festival zijn ook de speeltuin en het voetbalcourt officieel geopend. Het zijn twee van de meer dan honderd ideeën die de bewoners tijdens het ontwerpproces hebben voorgedragen. Wij zijn daarom extra trots dat zij nu kunnen genieten van het park waar we samen aan hebben gewerkt. Het Festival van de toekomst vindt plaats op zaterdag 27 en zondag 28 juni in Heilust in Kerkrade-West. Op zaterdag organiseert Bureau Ruimtereizigers onder meer een symposium. Marian de Vries geeft dan een presentatie van Park Heilust waarin ze reflecteert op participatie en krimp. Meer weten over dit onderwerp? Lees de publicatie ‘Nieuw eigenaarschap in een krimpwijk. Of hoe bevorder je bottom-up initiatief wanneer top-down je woning wordt gesloopt’.
     

 

 

 

 

 

 

Peter Lubbers: juryvoorzitter prijsvraag over vergroenen dak
Peter zit de jury voor van de prijsvraag ‘Parkeergarage Wolvenhoek. Van betonnen kolos tot oase’. De parkeergarage is een grijze, onopvallende plek in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. Dat kan anders vinden het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) en de gemeente. De jaarlijkse prijsvraag van het BAI roept daarom op tot creatieve en innovatieve ideeën om het dak van de garage te vergroenen en een nieuwe functie te geven. Wordt de Wolvenhoek de nieuwe, inspirerende hotspot van de stad? De jury zal het beslissen. Peter Lubbers weet als geen ander wat er wel en niet mogelijk is hoog op het dak. De dakparken Anton en Gerard (Strijp S Eindhoven, zie foto) zijn daarvan het levende bewijs. Benieuwd? Lees hier onze brochure Pionieren op het dak. De uitslag van de prijsvraag wordt vrijdag 3 juli tijdens de ‘Nacht van de Architectuur’ bekend gemaakt. Ander juryleden zijn Wim Boers (Kadans), Ronald Schleurholts (Cepezed), Ruben Blok (Gemeente 's-Hertogenbosch). 
     

 

Moorkensplein start door
Het Antwerpse stadsbestuur heeft besloten de herinrichting van het Moorkensplein weer op te pakken, nadat het sinds de collegewisseling heeft stil gelegen. De uitgangspunten voor het  plein zijn op onderdelen gewijzigd, maar het goedgekeurde schetsplan uit 2002 vormt nog de basis voor het nieuwe ontwerp. Terug aan de slag met dit plein!

   
De gezonde stad
Hoe realiseren we een gezonde leefomgeving? Hoe doe je dat als stad, zorgverlener, ondernemer of ontwerper? Aan de hand van voorbeeldprojecten laat deze brochure zien hoe Buro Lubbers deze actuele opgave aanpakt. Over ontwerpen vanuit het landschap, dubbel ruimtegebruik, het stimuleren van sociale cohesie en de transformatie van het buitengebied.  
     
 
Internationale School Eindhoven genomineerd voor Dirk Roosenburgprijs
De Internationale School is één van de negen genomineerden voor de architectuurprijs van Eindhoven. Uit circa 50 bouwprojecten selecteerde een commissie van het Architectuurcentrum Eindhoven  de campus ontworpen door Diederendirrix Achitecten, Buro Lubbers en Buro Staal|Christensen. ”De nominatiecommissie waardeert de eigenwijze oplossing die het ontwerpteam gevonden heeft voor deze complexe opgave. […] Het gebouwencomplex inclusief het groen kan gelden als een impuls voor de stad.“ De tweejaarlijkse trofee van het college van B&W van de gemeente Eindhoven wordt op 23 oktober uitgereikt. Dan maakt de jury zijn favoriet bekend. Tijdens de Dutch Design Week kan het publiek meestemmen voor de publieksprijs op de site van het Architectuurcentrum Eindhoven.
     
 

Masterplan voor zorgterrein 't Bouwhuis 

In opdracht van de Twentse Zorgcentra ontwerpt Buro Lubbers een masterplan en beeldkwaliteitplan voor zorgterrein ’t Bouwhuis in Enschede. Het parkachtige karakter van sommige gebiedsdelen herinnert nog aan de geschiedenis van de textielbaronnen die er ooit woonden. Andere plekken vragen om een herkenbare identiteit en meer eenheid. Een duidelijke en veilige ontsluiting, ontspannen wandelroutes langs tuinsieraden, recreatieve functies en bloeiende bomen als smaakmakers zullen het terrein een ruimtelijke kwaliteitsimpuls geven. ’t Bouwhuis is een mooie aanvulling op onze reeks landschappen en tuinen voor zorg.
 

Strijp R in vogelvlucht

Vanuit de lucht is goed te zien hoe het terrein van de voormalige beeldbuizenfabriek Strijp R (Eindhoven) transformeert tot woonwijk. Remco Mulder (Diederendirrix Architecten) filmde de uitvoering van ons gezamenlijk stedenbouwkundig ontwerp. Alle woningen zijn inmiddels verkocht. Tegelijkertijd liggen nog delen van R op de tekentafel. Zo worden het voormalige pompgebouw en het portiersgebouw herontwikkeld door Piet Hein Eek en krijgt ook de behouden loopbrug een nieuwe functie. Buro Lubbers maakt hiervoor de inrichtingsplannen. Peter Lubbers, Bert Dirrix en Paul Meurs zijn als supervisor actief betrokken bij alle ontwikkelingen op R.
     
     
 
Markt Kerkrade feestelijk geopend!
Op vrijdag 5 juni is de heringerichte Markt in Kerkrade officieel geopend. “Kerkrade heeft een mooi, nieuw kloppend hart”, aldus wethouder Tim Weijers (zie youtbube). Jong en oud reageren enthousiast op het plein met zijn bedriegertjesfontein en de stamtafel onder de lindes. De markt is het eerste resultaat van het Centrumplan ontworpen door Buro Lubbers. De komende maanden worden de omringende straten en pleinen aangepakt.
De Markt is ingericht met roodbruine klinkers en granietkeitjes. Houten meubels, waaronder de stamtafel, nodigen uit tot ontmoeting en verblijf. Op onverwachte momenten begint de fontein met 24 stralen te spuiten; kinderpret gegarandeerd. De gemeente is trots op zijn nieuwe centrum. Het vormt een belangrijke verbinding naar andere toeristische trekpleisters in Kerkrade. Het centrum is weer het visitekaartje van de stad, dat het publiek uitnodigt tot verblijf, ontmoeting en een volgend bezoek.
>
     
 
Stammtisch geplaatst op markt Kerkrade
Deze week is het eerste meubilair geplaatst op de markt van Kerkrade: de stammtisch. Toekijkers uit Kerkrade zijn nu al enthousiast. Ze kunnen niet wachten om straks aan te schuiven aan hun eigen stamtafel op hun nieuw ingerichte markt. Inmiddels zijn ook de eerste lindes aangeplant op de markt en is de bedriegertjesfontein geïnstalleerd. Stratenmakers werken hard en zeer nauwkeurig aan het leggen van het klinkerpatroon. Hun vakmanschap is veelbelovend. Nog een aantal weken en de nieuwe markt kan weer volop worden gebruikt.
De stammtisch maakt onderdeel uit van een reeks meubels speciaal ontworpen voor het centrum van Kerkrade. De meubels zijn gerealiseerd in samenwerking met Grijsen Park en Straatdesign.
Meer uitvoeringsfoto's en planuitleg
     
impressie Studio Prins  
Nieuwbouw EATC op vliegbasis Eindhoven
Het European Air Transport Command (EATC) krijgt een nieuwe, zeer duurzame huisvesting op vliegbasis Eindhoven. Architectenbureau Paul de Ruiter, landschapsarchitect Buro Lubbers en Dura Vermeer hebben gezamenlijk de Design & Build-competitie gewonnen en zullen in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf een multifunctioneel kantoorgebouw en terrein realiseren. In het verlengde van het masterplan voor Vliegbasis Eindhoven (Buro Lubbers 1996), is het nieuwe EATC gepositioneerd in een glooiend heidelandschap. Struinpaden en verblijfsplekken nodigen werknemers uit te pauzeren in de buitenlucht. Een brede trappartij verbindt de heide met het ceremonieplein en het gebouw. Hier vinden officiële plechtigheden plaats; vlaggen, gedenksteentjes en een monument herinneren de geschiedenis van EATC en symboliseren de eenheid tussen Europese lidstaten. >
     
 
Nieuwe invulling voor hoofdkantoor Brabants Dagblad
Het voormalige hoofdkantoor van het Brabants Dagblad aan het Emmaplein in 's-Hertogenbosch wordt getransformeerd tot een complex met 50 appartementen en lofts. In de plint is commerciële ruimte voorzien. De welstandscommissie oordeelde positief over het ontwerp van Diederendirrix en Houben & Van Mierlo Architecten. Buro Lubbers ontwerpt de komende maanden een groene invulling van de plint en de binnenplaats.
Artikel Brabants Dagblad
     

 

Groot Speijck volop in uitvoering: 15 mei oplevering
Groot Speijck is het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten voor de Oisterwijkse Bossen en Vennen. In aansluiting op de nieuwbouw wordt de omgeving heringericht. 150.000 bezoekers per jaar zullen het bezoekers-centrum gebruiken als uitvalsbasis voor het omliggende natuurgebied. Groot Speijck vormt door zijn functies en voorzieningen een tegenhanger van de ongerepte natuur. Dit contrast wordt benadrukt door zijn natuurlijk hoge ligging op een plateau. De nieuwe inrichting speelt hierop in. >

 
 
Eerste villa’s worden gebouwd in Haringbuys
Er wordt volop gebouwd in Haringbuys (Aerdenhout). Sinds de oplevering van hun kavels in december zijn de bewoners flink aan de slag gegaan met het bouwen van hun droomvilla. Buro Lubbers ontwierp het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan en inrichtingsplan. Ook voerden we de supervisie op de architectuur. We zijn er trots op hoe architecten en bewoners zijn geïnspireerd door onze overkoepelende beeldkwaliteit voor de villa’s. Zo herkennen we in de ontwerpen het gebruik van markante kappen, baksteen, meerdere bouwvolumes en de kleur wit. Nu ook de watergangen zijn gegraven, tekent het toekomstbeeld van Haringbuys zich steeds duidelijker af. Een waterrijk woonmilieu met karakteristieke architectuur en rijk aangeplante eilandjes. Ook de buren hebben profijt van het nieuwe plan; hun tuinen zijn vergroot en liggen nu ook aan het water. >
 
 
Groene impuls voor bedrijventerrein
De Rietvelden-De Vutter
is het grootste bedrijventerrein van ’s-Hertogenbosch. Dagelijks werken en passeren hier duizenden mensen. Om de ruimtelijke kwaliteit van het terrein te verbeteren hebben wij een visie opgesteld. Onze strategie: opruimen, vergroenen en programmeren. De stoere, robuuste kwaliteit gaat weer schitteren door gedateerde, verslechterde en overbodige elementen in de openbare ruimte te verwijderen. Een krachtige boomstructuur, vogel- en vlinderbosjes tussen de gebouwen en natuurlijke oevers langs het water geven RiVu een groen, duurzaam en ecologisch karakter. Binnen dit groene raamwerk vinden nieuwe functies een plek die medegebruik stimuleren: recreatieve routes, pocketparkjes en verblijfsplekken. We hebben alle ingrepen samengebracht in een gereedschapskist waaruit gemeente en ondernemers kunnen putten om RiVu stapsgewijs te verbeteren. Ondernemers kunnen straks weer trots zijn op hun RiVu in het groen.
Het plan voor De Rietvelden-De Vutter illustreert onze integrale aanpak van bedrijventerreinen, die gericht is op zowel een ruimtelijke als een economische en sociale impuls (zie het overzicht Bedrijventerreinen).
 


Groot Speijk
Dit voorjaar opent het nieuwe bezoekerscentrum Groot Speijk van Natuurmonumenten bij de Oisterwijkse bossen. Wij ontwierpen de omgeving rond het gebouw dat als uitvalsbasis dient voor het omliggende natuurgebied.

 

 

Centrum Kerkrade
De herinrichting van de eerste straten en pleinen in het centrum van Kerkrade is gestart. N
og even en de inwoners van Kerkrade kunnen genieten op de markt, het cultuurplein en in de winkelstraten. Het plan voegt zich in een mooie rij van andere centrumgebieden waar Buro Lubbers aan heeft gewerkt.

  Steenovens Fortmond
Atelier Buitenkansen heeft met zijn artistieke en zintuiglijke concept voor de herontwikkeling van het steenoventerrein, de tweede ronde behaalt in de competitie Ruimte voor Ruimdenkers. >
 

 

Stadhouderspark in Vught volop in ontwikkeling
De bouw van het plandeel Kazerne is gestart en de woningen in het Parkbos (deel 1) waren binnen korte tijd allemaal verkocht. Deel 2 van het Parkbos ligt al op de tekentafel. Kortom, Stadhouderspark bloeit op. Het oorspronkelijke landschappelijk-stedenbouwkundig raamwerk hebben we aangepast om tegemoet te komen aan de gewijzigde woningmarkt. De woningtypologie is veranderd, terwijl de landschappelijk kwaliteit is behouden. Zowel in het Parkbos als in het Kazernedeel woont men in het groen, tussen de bomen die ook al op het voormalige kazerneterrein stonden. Het herontwerpen van plannen hoeft dus niet ten koste te gaan van ruimtelijke kwaliteit.
Lees hier het artikel uit het Brabants Dagblad of bezoek de woningsite.
Foto hiernaast: Dorpszone Stadhouderspark (Drost + Van Veen architecten).

     
 
Uitkijktoren Park
Triangel in aanbouw

Op 10 december is de uitkijktoren bij Park Triangel in Waddinxveen geopend. De toren biedt een blik op het park en het eerste buurtje dat gerealiseerd is. De toren wordt nog in het groen gezet. Buro Lubbers ontwierp de toren en het park. >
 
 
Blauwe Kamer
De herontwikkeling van de woonwijk Rozemaai in Antwerpen is gepubliceerd in de etalage van de Blauwe Kamer. Buro Lubbers is geselecteerd na een open oproep door stadsbouwmeester Antwer-pen. >
     
 
Buitenkansen. Atelier voor transformaties in het buitengebied
Buro Lubbers, Plan ROS en Adriaanse Research & Mediation bundelen hun krachten in Atelier Buitenkansen. Wij zien actuele ontwikkelingen op het platteland als unieke buitenkansen. Het is onze missie deze kansen te benutten om samen met opdrachtgevers en stakeholders het buitengebied ruimtelijk, economisch, sociaal en ecologisch te versterken. Wij bezitten de expertise om opgaven in het buitengebied integraal aan te pakken, op diverse schaalniveaus en voor uiteenlopende opdrachtgevers. Onze strategie is gericht op collectieve waardecreatie door belangen, opgaven en oplossingen met elkaar te verbinden. Het resultaat: win-winsituaties met positieve spin-off. Meer weten? Surf dan naar www.atelierbuitenkansen.nl Op naar een vitaal buitengebied!       
 
 
Kazerneterreinen
Hoe transformeren we voormalige militaire terreinen tot aangename plekken voor wonen, werken en recreëren? Deze brochure toont onze (uitgevoerde) plannen. Over het behoud van cultuurhistorische, landschappelijke en architec-tonische kwaliteiten. >
   
Artikel in vakblad
Groen
Een voormalig kazerneterrein is nu een levendige campus van de Internationale School Eindhoven. Eén van onze voorbeeldprojecten over transformatie van militair vastgoed. >
 
 


Gewonnen: Masterplan Rozemaai Antwerpen
De Stadsbouwmeester Antwerpen heeft de combinatie Buro Lubbers en Infrabo geselecteerd voor het opstellen van een masterplan voor het publieke domein van Rozemaai. De selectiecommissie waardeert in onze visie het open maken van de beek en het gebruik van de vrijgekomen grond voor het realiseren van een geluidswalpark. >

 

Revitalisering Genderdal geeft een bloemenzee

Al na één seizoen is duidelijk wat voor effect de herstructurering heeft voor het wonen in Genderdal (Eindhoven). Waar de binnenhoven voorheen een troosteloze sfeer hadden, bieden ze nu prettige zitplekken tussen weelderige bloemen en speelplekken voor de kinderen. De tuinen zijn in nauwe samen-spraak met de bewoners ontworpen. >
X